Algemene voorwaarden BliXem Catering

Algemene voorwaarden van BliXem Catering, gevestigd te Nijmegen aan de Fort Kijk in de Potstraat 58. Versie geldig vanaf 1 januari 2017.


BliXem Catering stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.


Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door BliXem Catering en door de website BliXem Kookt.

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan BliXem Catering opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht c.q. bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door BliXem Catering zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

2a Alle aanbiedingen van BliXem Catering zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld, hetgeen het geval is na een online bestelling en iDeal-betaling.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email of online bestelling) door of op bevoegde wijze namens BliXem Catering van een opdracht, dan wel zodra BliXem Catering is begonnen met de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.


Artikel 3: Prijzen.

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is BliXem Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3c Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, maar exclusief iDeal transactiekosten en 9% BTW.

3d Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 4: Annuleringen en wijzigingen.

Na online bestelling en de betaling via iDeal is de opdracht bevestigd en is het niet mogelijk de opdracht te annuleren of te wijzigen. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.


Artikel 5: Termijnen van levering.

Hoewel BliXem Catering zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor BliXem Catering de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Betaling

6a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover BliXem Catering.

6b BliXem Catering is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele vooruitbetaling te verlangen via iDeal.


Artikel 7: Klachten en Aansprakelijkheid

7a Klachten over het gebruik van de website of over de maaltijden kunnen kenbaar worden gemaakt aan BliXem Catering door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

7b BliXem Catering bevestigt binnen 5 dagen dat de klacht in behandeling is genomen. Bij een klacht ontvangt u binnen 15 werkdagen na ontvangst van BliXem Catering haar schriftelijke standpunt. Als tussentijds blijkt dat BliXem Catering niet binnen de afgesproken tijd een standpunt kan innemen, stuurt BliXem Catering u tijdig een bericht. In dit bericht geeft BliXem Catering de reden aan waarom de behandeling is vertraagd en wanneer u haar standpunt kunt verwachten.

7c Indien klachten van de afnemer door BliXem Catering gegrond worden bevonden, zal BliXem Catering naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BliXem en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van BliXem tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BliXem gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BliXem voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d..

7d BliXem Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

  • overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
  • daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
  • ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
  • handelingen of nalatigheid van BliXem Catering, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

7e BliXem Catering is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die BliXem Catering onder zich heeft.


Artikel 8: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BliXem Catering alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelenoorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transportproblemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel.

Artikel 9: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zullen BliXem Catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig is, respectievelijk nietig wordt verklaard, blijven de gebruiksvoorwaarden voor het overige in stand.


Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden

BliXem Catering is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door BliXem Catering aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door BliXem Catering met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.


Artikel 11: Eigendoms- en gebruiksrechten

11a Alle Informatie, die op de internetsite van BliXem Catering – BliXem Kookt wordt aangeboden, is en blijft eigendom van BliXem Catering, of van andere partners van BliXem Catering. De informatie is beschermd door rechten van industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.

11b De bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BliXem Catering -anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de BliXem Catering – BliXem Kookt internetsite en enige andere welke dan ook, (internet)site, (meta) search engine of computernetwerk. BliXem Catering heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de BliXem Catering – BliXem Kookt internetsite te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.


Artikel 12: Gegevensbeheer

12a Indien u een bestelling plaatst bij BliXem Catering, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BliXem. BliXem houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

12b BliXem respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12c BliXem maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.